توضیحات محصول

شبیه سازی ایستگاه کاری با استفاده از نرم افزار ارنا به همراه فایل ورد

طرح مسئله

یک سیستم تولیدی از ۴ ایستگاه کاری سری تشکیل شده است. اولین قطعه در زمان صفر وارد می شود و سپس دقیقا هر ۹٫۸ دقیقه بعد از آن قطعات بعدی واردی می شوند،تمامی زمانهای انتقال صفر فرض می شوند و همه زمانهای فرآیند ثابت هستند.

دو نوع خرابی در این سیستم وجود دارد: خرابی عمده و خرابی جزئی. داده های این سیستم در جدول زیر نشان داده شده است که همه زمانها در آن به دقیقه می باشد. برای زمانهای فعال بودن سیستم توزیع نمایی و برای زمانهای تعمیر توزیع یکنواخت در نظر بگیرید (به عنوان نمونه زمان تعمیر خرابی های جزئی در ایستگاه کاری ۳ از توزیع یکنواخت ( ۲٫۸۴٫۲ ,) پیروی می کند).

مدل شبیه سازی خود را تشکیل داده و برای ۱۰۰۰۰ دقیقه اجرا کنید تا درصد از زمان که هر منبع در وضعیت خرابی قرار دارد و وضعیت صف در هر ایستگاه کاری را محاسبه نمایید.

نمایشی از محیط نرم افزار ارنا:

نمونه سوالات استخدامی قالب وردپرس

هنوز هیچ دیدگاهی وجود ندارد