توضیحات محصول

فهرست مطالب

۱- مقدمه
۲- معرفی کارخانه
۲-۱- تاریخچه کارخانه
۲-۲- تعداد کارکنان و شیفت کاری
۲-۳- تجهیزات اصلی کارخانه
۲-۳-۱- تجهیزات سالن تولید
۲-۳-۲- تجهیزات آزمایشگاه
۲-۳-۳- تجهیزات سرد خانه
۳- فرآورده های تولیدی کارخانه
۳-۱- معرفی محصولات
۳-۱-۱- شیرخام
۳-۱-۲- شیرپاستوریزه
۳-۱-۳- خامه پاستوریزه
۳-۱-۴- کره پاستوریزه
۳-۲- بازار مصرف محصولات
۴- میکروبیولوژی شیر
۴-۱- کلی فرم ها
۴-۲- اشریشیاکلی
۴-۳- استافیلوکوکوس اورئوس
۵- شرح فرایند و تکنولوژی های موجود
۵-۱- فرایند تولید شیر پاستوریزه به همراه خامه پاستوریزه
۵-۱-۱- دریافت شیر خام و انجام آزمایشات اولیه
۵-۱-۲- تخلیه شیر و سرد کردن آن
۵-۱-۳- گرم کردن شیر توسط دستگاه پاستوریزاتور
۵-۱-۴- استاندارد کردن چربی (جداسازی چربی شیر)
۵-۱-۵- یکنواخت کردن چربی ( هموژنیزاسیون)
۵-۱-۶- پاستوریزاسیون
۵-۱-۷- بسته بندی و انبار
۵-۲- فرایند تولید کره پاستوریزه به همراه ماست چکیده
۶- کنترل کیفیت
۶-۱- کنترل کیفیت مواد اولیه
۶-۲- کنترل حین تولید
۶-۳- کنترل نهایی
۷- تقلبات و تخلفات بهداشتی در شیر و روش های تشخیص آن ها
۷-۱- تقلبات مربوط به دخل و تصرف در ترکیبات شیر
۷-۱-۱- اضافه کردن آب به شیر
۷-۱-۲- اضافه کردن نشاسته به شیر
۷-۱-۳- افزودن نمک به شیر
۷-۱-۴- افزودن قند به شیر
۷-۱-۵- افزودن شیر بازساخته یا شیر خشک به شیر
۷-۱-۶- افزودن آب پنیر به شیر
۷-۱-۷- افزودن پرمیت به شیر خام
۷-۱-۸- افزودن اوره به شیر خام
۷-۱-۹- افزودن شکر به شیر خام
۷-۱-۱۰- گرفتن چربی یا خامه گیری از شیر
۷-۲- تقلبات مربوط به افزودن مواد خنثی کننده به شیر
۷-۲-۱- اضافه کردن جوش شیرین (بی کربنات سدیم) به شیر
۷-۲-۲- افزودن کرومات و بی کرومات پتاسیم در شیر
۷-۳- تقلبات مربوط به افزودن مواد بازدارنده رشد میکروبی به شیر
۸- آزمایشات مربوط به کنترل کیفیت شیر و فرآورده های آن
۸-۱- آزمایشات مربوط به کنترل کیفیت شیر خام
۸-۱-۱- تست الکل شیر
۸-۱-۲- تعیین PH شیر
۸-۱-۳- آزمون جوش و تشکیل لخته
۸-۱-۴- اندازه گیری میزان اسیدیته شیر
۸-۱-۵- اندازه گیری دانسیته یا وزن مخصوص شیر
۸-۱-۶- نقطه انجماد شیر
۸-۱-۷- اندازه گیری چربی شیر
۸-۱-۸- اندازه گیری میزان ماده خشک بدون چربی شیر و ماده خشک کل شیر
۸-۱-۹- اندازه گیری پروتئین شیر
۸-۱-۱۰- اندازه گیری خاکستر شیر
۸-۲- آزمایشات مربوط به کنترل کیفیت شیر پاستوریزه
۸-۲-۱- آزمون فسفاتاز قلیایی برای تعیین پاستوریزاسیون شیر
۸-۲-۲- اندازه گیری اسیدیته شیر پاستوریزه
۸-۲-۳- اندازه گیری چربی شیر پاستوریزه
۸-۳- آزمایشات مربوط به کنترل کیفیت خامه پاستوریزه
۸-۳-۱- اندازه گیری میزان اسیدیته خامه پاستوریزه
۸-۳-۲- آزمایش PH خامه پاستوریزه
۸-۳-۳- اندازه گیری ماده خشک در خامه پاستوریزه
۸-۳-۴- اندازه گیری میزان چربی خامه پاستوریزه
۸-۳-۵- آزمون فسفاتاز قلیایی برای خامه پاستوریزه
۸-۴- آزمایشات مربوط به کنترل کیفیت کره پاستوریزه
۸-۴-۱- اندازه گیری اسدیته کره پاستوریزه
۸-۴-۲- اندازه گیری رطوبت کره پاستوریزه
۸-۴-۳- اندازه گیری میزان نمک کره پاستوریزه
۸-۴-۴- اندازه گیری میزان چربی کره پاستوریزه
۸-۴-۵- آزمون فسفاتاز قلیایی برای کره پاستوریزه
۹- سیستم شست و شو درجا (CIP)
۹-۱- دلایل انجام CIP
۹-۲- مراحل CIP
۹-۳- مزیت های سیستمCIP
۹-۴- معایب سیستمCIP
۱۰- سیستم عملیاتی کارخانه و الگوی جریان مواد
۱۱- الگوی جریان مواد در کارخانه
۱۲- نگهداری و تعمیرات
۱۲-۱- برنامه نگهداری و تعمیرات
۱۲-۲- بهبود فرآیند نگهداری و تعمیرات
۱۳- ارگونومی
۱۳-۱- مهمترین مشکلات ارگونومی در کارخانه
۱۳-۲- پیشنهادات ارگونومی

نمونه سوالات استخدامی قالب وردپرس

هنوز هیچ دیدگاهی وجود ندارد