توضیحات محصول

نگهداری و تعمیرات کارخانه کاشی 

فهرست مطالب

۱- مقدمه
۱-۱- مقدمه ای بر تولید کاشی
۱-۲- معرفی کارخانه
۱-۳- تاریخچه کارخانه
۱-۴- چارت سازمانی و تعداد کل نیروی انسانی
۲- بررسی وضعیت کنونی جایگاه بخش نگهداری و تعمیرات
۳- چارت سازمانی نت و تعداد پرسنل واحد نت
۴- معرفی فرآیند
۵- معرفی فرآیند های تولید
۵-۱- واحدتهیه بدنه
۵-۱-۱- سنگ شکن
۵-۱-۲- آسیاب تر (بالمیل)
۵-۱-۳- اسپری درایر
۵-۲- واحد پرس
۵-۳- واحد کوره
۵-۳-۱- خشک کن ها
۵-۳-۲- کوره ها
۵-۴- واحد لعابسازی و رنگسازی
۵-۵- واحد خط لعاب
۵-۶- واحد سورتینگ و بسته بندی
۶- لیست مواد
۷- لیست ماشین آلات
۸- لیست ابزارآلات و تجهیزات کمکی
۹- شرح عملیات
۱۰- کد گذاری تجهیزات
۱۱- کد شناسایی تجهیزات
۱۲- شرح توقفات
۱۲-۱- لیست کدینگ توقفات
۱۲-۲- آمار جمعی توقفات سالن یک
۱۲-۳- میزان توقفات واحد سنگ شکن به تفکیک دستگاه
۱۲-۳-۱- میزان توقفات واحد سنگ شکن به تفکیک نوع توقف
۱۲-۴- میزان توقفات واحد تهیه بدنه به تفکیک دستگاه
۱۲-۴-۱- میزان توقفات واحد تهیه بدنه به تفکیک نوع توقف
۱۲-۵- میزان توقفات واحد اسپری درایر به تفکیک دستگاه
۱۲-۵-۱- میزان توقفات واحد اسپری درایر به تفکیک نوع توقف
۱۲-۶- میزان توقفات واحد پرس به تفکیک دستگاه
۱۲-۶-۱- میزان توقفات واحد اسپری درایر به تفکیک نوع توقف
۱۲-۷- میزان توقفات واحد کوره به تفکیک دستگاه
۱۲-۷-۱- میزان توقفات واحد کوره به تفکیک نوع توقف
۱۲-۸- میزان توقفات واحد لعاب به تفکیک دستگاه
۱۲-۸-۱- میزان توقفات واحد لعاب به تفکیک نوع توقف
۱۳- اهمیت نگهداری و تعمیرات
۱۳-۱- معرفی بخش های مختلف نت و شرح وظایف آنها
۱۳-۱-۱- شرح وظایف مدیرفنی کارخانه
۱۳-۱-۲- شرح وظایف معاونت فنی
۱۳-۱-۳- شرح وظایف مسئول دفترفنی
۱۳-۱-۴- شرح وظایف کمیته ی مشاوران فنی
۱۳-۱-۵- شرح وظایف بازرس فنی کارخانه
۱۳-۱-۶- شرح وظایف سرپرست مکانیک
۱۳-۱-۷- شرح وظایف نیرو های مکانیک
۱۳-۱-۸- شرح وظایف سرپرست فلزات
۱۳-۱-۹- شرح وظایف نیرو های فلزات
۱۳-۱-۱۰- شرح وظایف سرپرست برق
۱۳-۱-۱۱- شرح وظایف پرسنل برق
۱۴- ضریب اثربخشی کلی تجهیزات (OEE)
۱۵- ضریب اثربخشی کلی نیروی کار نت (OCE)
۱۵-۱- نرخ بهره برداری نیرو کار
۱۵-۲- نرخ بهره برداری نیرو کار
۱۵-۳- نرخ کیفیت خدمات نیروی کار
۱۶- قابلیت اطمینان دستگاها
۱۷- سازماندهی مناسب فعالیت ها
۱۷-۱- فاز EM (تعمیرات اضطراری)
۱۷-۲- فازPM (تعمیرات پیشگیرانه)
۱۸- بررسی زمانبندی نت برای چهار دستگاه
۱۸-۱- زمان بندی نت در کوره
۱۸-۲- زمان بندی نت در پرس
۱۸-۳- زمان بندی نت در اسپری درایر
۱۸-۴- زمان بندی نت در سنگ شکن

نمونه سوالات استخدامی قالب وردپرس

هنوز هیچ دیدگاهی وجود ندارد